Smještaj
Omladinski hoteli
Informacije
Put
Google Group
Prijavili smo Google Group-u kojoj se svi zainteresirani mogu pridružiti i na kojoj se mogu diskutirati teme oko smještaja, prijevoza i drugih aranžmana. Morate se registrirati na: http://groups.google.hr/group/sls-2009